Zasady odpłatności za przedszkole

Zasady odpłatności za przedszkole

Informujmy, że mocą art. 44 pkt 30 ustawy z dnia 22 listopada 2018 roku – o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245), został znowelizowany art. 52 ust.3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i zawarte w nim wyrazy „za godzinę zajęć” zostały zastąpione wyrazami „za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu”.
W związku z tym Rada Miasta Ostrołęki podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.

Od 29 stycznia 2020 r. ulega zmianie sposób naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę, poza podstawą programową (8:00 -13:00), faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w godzinach jego funkcjonowania (6:00- 17:00). Stawka żywieniowa wynosi 7,60 zł.

Opłata za dany miesiąc naliczana będzie z góry.

Faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu będzie zapisywany w grupie przedszkolnej i rozliczany na koniec miesiąca.Przedszkolowo.pl logo