Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Klauzula informacyjna w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Klauzula informacyjna w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 18
w Ostrołęce Ul . Mieczysława Karłowicza 18 Telefon: 29 769 02 65
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych mailowo: iod.ostroleka@wp.pl oraz
telefonicznie: 29 760 58 68
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w celu podejmowania czynności zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do upływu 30 dni od dnia odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, chyba że inny termin wynikał będzie z przepisów szczególnych.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług placówki. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością wstępu do przedszkola.
Komunikat 2020-05-23, 12:13 | autor: przedszkole 18 przedszkole18
Przedszkolowo.pl logo